Love og vedtægter

FANØ SEJLKLUB, Nordby

Love og Vedtægter

1.
Foreningens navn Foreningens navn er Fanø Sejlklub, og dens hjemsted er Fanø Kommune. Stiftelsesdato 1. september 1967
2.
Klubbens stander Klubbens stander er trekantet. Symbol: Sejl og bølgelinje. Farver: Rød-hvid. Hjemmehørende både er pligtige til at føre klubbens stander.
3.
Klubbens formål Klubbens formål er at fremme interessen for søsport og styrke og bevare solidariteten og kammeratskabet blandt medlemmerne samt varetage disses interesser, hvor samlet optræden kræves.
4.
Medlemskab af organisationer Klubben er medlem af DANSK SEJLUNION og er underlagt denne unions love.
5.
Optagelse af medlemmer
Som aktivt A-medlem i seniorafdelingen kan optages enhver, der er fyldt 18 år.
Som passivt B-medlem optages enhver, der ønsker at støtte klubbens formål og virke.
Som aktivt C-medlem kan optages enhver, der ikke er fyldt 18 år.
C medlemmer er pligtige til at deltage i juniorafdelingens teoriundervisning og skal kunne bevise, at de kan svømme 200m.
Som aktivt D-medlem kan optages enhver under 18 år, som ikke er medlem af juniorafdelingen.
Alene A-medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen.
Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag vælges af generalforsamlingen og betaler intet kontingent, men har i øvrigt rettigheder som aktive medlemmer.
Optagelse af umyndige som medlemmer af klubben kræves samtykke fra forældre/værge.
Begæring om optagelse i klubben skal tilstilles bestyrelsen på et dertil indrettet skema. Forinden optagelse skal bestyrelsen beslutte, at et opslag med ansøgerens navn og adresse ophænges på sejlklubbens opslagstavle. Efter 14 dages skriftlig indsigelsesfrist træffer bestyrelsen endelig afgørelse om optagelse.
6.
Kontingent Foreningens kontingent fastsættes for et år ad gangen på den årlige generalforsamling og opkræves helårsvis forud. Kontingent forfalder til betaling1. januar og skal være betalt inden 1. februar. Er kontingentet ikke betalt denne dato, medfører det, at vedkommende med otte dages varsel slettes som medlem. Et slette medem kan ikke optages igen uden ny begæring samt mod betaling af det beløb, der var årsag til sletningen. Der gives kontingentreduktion for juniorer fra samme familie og for aktive medlemmer, der er hustruer/samlevere til et andet aktivt medlem.
7.
Udmeldelse – Eksklusion Udmeldelse må ske skriftligt senest 1. december. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil. Bestyrelsens beslutning kræver dog, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer har stemt for eksklusion. Vedkommende medlem skal inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have lejlighed til at fremføre sit forsvar, og han kan fordre spørgsmålet om eksklusion afgjort på førstkommende ordinære generalforsamling. Endelig kan et medlem ekskluderes, når det efter forslag af mindst 1/3 medlemmer vedtages på en generalforsamling. I alle tilfælde, hvor en eksklusion skal behandles på en generalforsamling, har vedkommende medlem krav på at få meddelelse herom senest 3 døgn for generalforsamlingens afholdelse, ligesom han har ret til at forsvare sig på generalforsamlingen. Spørgsmålet om eksklusion skal optages som særskilt punkt på dagsordenen. Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver samme majoritet, som foreskrevet til ændring af foreningens love – jf. punkt 17. Et medlem, der er ekskluderet i henhold til en generalforsamlingsbeslutning, kan kun optages som medlem ved en ny generalforsamlingsbeslutning, der kræver samme majoritet, som foreskrevet til beslutningen om eksklusion. Et ekskluderet medlem har krav på tilbagebetaling af kontingent eller dele deraf.
8.
Benyttelse af klubbens ejendom Bestyrelsen udarbejder reglementer for benyttelse af havn, klubhus og andre klubfaciliteter. Alle gældende reglementer skal være tilgængelige i klubhuset.
9.
Ordinær generalforsamling Generalforsamlingen har med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle foreningens anliggender. Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i marts måned, indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne. Dagsordenen bekendtgøres senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse på tilsvarende måde. Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Stemmeret har alle aktive medlemmer, der har været medlemmer af foreningen de sidste 3 måneder før generalforsamlingen, og som ikke er i kontingentrestance. Stemmeret kan udøves ved personligt fremmøde og endvidere ved fuldmagt. Et medlem kan kun møde med én dateret skriftlig fuldmagt fra ét andet medlem. Valgretsalder 18 år.
10.
Dagsorden Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter: 1.Valg af dirigent 2.Bestyrelsens beretning for det forløbne år 3.Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse 4.Fastsættelse af kontingent/pladsleje 5.Behandling af eventuelle indkomne forslag 6.Fremlæggelse af budget 7.Valg af formand i ulige år 8.Valg af kasserer i lige år 9.Valg af øvrige bestyrelse: 5 medlemmer (2 i lige år 3 i ulige år) 10.Valg af 2 suppleanter 11.Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant 12.Valg af udvalg 13.Eventuelt
11.Ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 1/3 stemmeberettigede medlemmer skriftligt indgiver begæring herom til bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter at begæringen er fremsat overfor bestyresen med oplysning om det emne, der ønskes behandlet. Om indkaldelsesmåde og udsendelse af dagsorden gælder samme regler som i punkt 8.
12.
Generalforsamlingens ledelse mv. Generalforsamlingen vælger en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede forhandlingerne. Generalforsamlingens beslutninger afgøres ved simpelt stemmeflertal (håndsoprækning/aflevering af fuldmagt), jf. dog punkt 7, 17 og 18. Dog skal på begæring af ¼ stemmeberettigede tilstedeværende medlemmer afstemning foregå skriftligt. Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvori også et referat af forhandlingerne optages i det omfang, dirigenten bestemmer. Protokollen underskrives af dirigenten, Har generalforsamlingen truffet afgørelse i en sag, kan den ikke på ny forebringes på samme generalforsamling.
13.
Bestyrelse – valg Foreningens daglige ledelse består af en bestyrelse, der repræsenterer foreningen i alle forhold. Dens på lovlig måde vedtagne beslutninger og i henhold dertil foretagne handlinger forpligter foreningen. Bestyrelsen består af en formand, næstformand, kasserer, sekretær og yderligere 3 medlemmer. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsesmedlemmer skal være fyldt 18 år, formanden dog 21 år. Valgperiode 2 år. Ved indtrædende ledighed i valgperioden supplerer bestyrelsen sig selv, men dette valg skal godkendes ved første ordinære generalforsamling.
14.
Konstituering Bestyrelsen konstituerer sig snarest – dog senest inden 14 dage efter generalforsamlingen på et bestyrelsesmøde. Hvervet som kasserer kan ikke forenes med hvervet som formand., næstformand eller sekretær. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, hvoriblandt formanden eller næstformanden er til stede, jf. dog punkt 7.
I formandens forfald indtræder næstformanden i hans sted. I tilfælde af stemmelighed er formandens (næstformandens) stemme afgørende. Intet bestyrelsesmedlem har stemmeret i nogen sag, der direkte angår ham selv. Over bestyrelsens handlinger føres protokol.
15.
Regnskabsår Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Bestyrelsen skal inden den 15. februar afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr. 31. december til revisorerne. Driftsregnskab og status forelægges forsynet med påtegning af revisorerne, den ordinære generalforsamling til godkendelse.
16.
Revision På den ordinære generalforsamling vælges for 1 år ad gangen 2 kritiske revisorer og en revisorsuppleant. Revisorerne skal hvert år i februar måned gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningen er til stede. Driftsregnskab og status forsynet med en påtegning. Hver af revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdning.
17.
Vedtægtsændring Forandringer i disse vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 1/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås sådan et flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, skal bestyrelsen inden 14 dage med sædvanlig varsel indkalde en ny generalforsamling. Hvis også 2/3 af de på denne generalforsamling afgivne stemmer er for forslaget, er dette vedtaget, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.
18.
Klubbens ophævelse Bestemmelse om foreningens ophævelse kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves af mindst ½ af, stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutningen træffes med ovennævnte flertal, uanset hvilket antal stemmeberettigede, der er til stede. Hvis dette flertal opnås, skal klubbens værdier og ejendele realiseres, beløbet indsættes på en konto i mindst 5 år, inden for hvilken periode formuen kan hæves med henblik på ny start af Fanø Sejlklub. Skulle det ikke være muligt at starte klubben på ny, overdrages formuen til Fanø Kommune med det formål at støtte ungdomsarbejdet på Fanø.
Vedtaget på generalforsamlingen den 25. februar 1977 Børge Thomsen, formand
Vedtaget på generalforsamlingen den 2. maj 1989 Paul Thiesen, formand
Vedtaget på generalforsamlingen den 17. marts 2004 Per Steen Hansen, formand